Ειδικεύσεις

Αστικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Διοικητικό Δίκαιο
Δίκαιο Πνευματικών Δικαιωμάτων
Νομικός Ακτιβισμός ( Νέα Ηλιαία )